معنی و ترجمه کلمه by the stern به فارسی by the stern یعنی چه

by the stern


ورزش : قايق سربالا در اب
علوم نظامى : از طرف پاشنه ناو
علوم دريايى : از طرف پاشنه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها