معنی و ترجمه کلمه called shot به فارسی called shot یعنی چه

called shot


ضربه معين بطرف گوى يا کيسه يا هر دو( بيليارد)
ورزش : ضربه معين بطرف گوى يا کيسه يا هر دو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها