معنی و ترجمه کلمه centrifugal pump به فارسی centrifugal pump یعنی چه

centrifugal pump


پمپ گريز از مرکز،تلمبه مرکز گريز
علوم مهندسى : پمپ سانتريفوژ
عمران : پمپ سانتريفوژ
معمارى : پمپ دورانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها