معنی و ترجمه کلمه combination (gf) به فارسی combination (gf) یعنی چه

combination (gf)


ترکيب( نيرو)
علوم دريايى : ترکيب


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها