معنی و ترجمه کلمه complex instruction set computer به فارسی complex instruction set computer یعنی چه

complex instruction set computer


کامپيوتر : کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى پيچيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها