معنی و ترجمه کلمه composed به فارسی composed یعنی چه

composed


ترکيب شده ،مرکب ،ارام ،خونسرد

کلمات مشابه به composed


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها