معنی و ترجمه کلمه composed به فارسی composed یعنی چه

composed


ترکيب شده ،مرکب ،ارام ،خونسرد


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها