معنی و ترجمه کلمه composed به فارسی composed یعنی چه

composed


ترکيب شده ،مرکب ،ارام ،خونسرد


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها