معنی و ترجمه کلمه composed به فارسی composed یعنی چه

composed


ترکيب شده ،مرکب ،ارام ،خونسرد

کلمات مشابه به composedآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها