طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه composition به فارسی composition یعنی چه

composition


صلح ،ارايش يکان ،سازمان ،ترکيب يکان ،ترکيب ،ساخت ،انشاء،سرايش ،قطعه هنرى
معمارى : ترکيب هنرى
قانون ـ فقه : مصالحه ،قرارداد ارفاقى
شيمى : نسبت اجزاى سازنده
روانشناسى : ترکيب
ورزش : نسبت اجزاء سازنده
علوم نظامى : ترکيب رزمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها