معنی و ترجمه کلمه confidnetial relationship with client به فارسی confidnetial relationship with client یعنی چه

confidnetial relationship with client


حفظ اسرار صاحب کار
قانون ـ فقه : حفظ اسرار موکل حفظ اسرار مشترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها