معنی و ترجمه کلمه conspicuious consumption به فارسی conspicuious consumption یعنی چه

conspicuious consumption


مصرف تجملى ،مصرف افراطى مصرفى که هدفش خودنمائى به ديگران است اين اصطلاح اولين بار بوسيله تورستين وبلن اقتصاددان امريکائى)1929 - 1857(
بازرگانى : مصرف افراطى مصرفى که هدفش خودنمائى به ديگران است اين اصطلاح اولين بار بوسيله تورستين وبلن اقتص اددان امريکائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها