معنی و ترجمه کلمه counter به فارسی counter یعنی چه

counter


شمارشگر،ضربت متقابله ،حمله ،گيشه ،ضربت زدن ،ضد،مقابل دستگاه شمارنده ،)adj.& adv.(پيشخوان ،باجه ،بساط،شمارنده ،ضربت متقابل ،درجهت مخالف ،در روبرو،معکوس ،بالعکس ، )vt.& vi.(مقابله کردن ،تلافى کردن ،جواب دادن ،معامله بمثل کردن با
علوم مهندسى : کنتور
کامپيوتر : تلاقى کردن
معمارى : پيشخان
قانون ـ فقه : معامله به مثل
شيمى : شمارگر
روانشناسى : شمارشگر
بازرگانى : متقابل
ورزش : چرخش از جلو بعقب و بعکس يا ساختن سه دايره مماس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده