معنی و ترجمه کلمه critical angle of attack به فارسی critical angle of attack یعنی چه

critical angle of attack


زاويه بين محور طولى هواپيما و جهت جريان نسبى هوا
علوم مهندسى : زاويه حمله
علوم هوايى : زاويه حمله بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها