معنی و ترجمه کلمه critical point به فارسی critical point یعنی چه

critical point


نقطه مهم و برجسته زمين
علوم مهندسى : نقطه بحرانى
عمران : نقطه بحرانى
شيمى : نقطه بحرانى
ورزش : نقطه فرود در پرش با اسکى
علوم نظامى : نقاط حياتى و مهم زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها