معنی و ترجمه کلمه damping coefficient به فارسی damping coefficient یعنی چه

damping coefficient


الکترونيک : ضريب خفيدگى
شيمى : ضريب ميرايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها