طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه datum point به فارسی datum point یعنی چه

datum point


نقطه مبناى مختصات شبکه
علوم نظامى : ايستگاه مبناى نقشه بردارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها