طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه declared value به فارسی declared value یعنی چه

declared value


قيمت اعلام شده ،ارزش اظهارشده
قانون ـ فقه : قيمت اعلام شده به منظور تعيين ماليات
بازرگانى : بهاى اعلام شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها