معنی و ترجمه کلمه densitometer به فارسی densitometer یعنی چه

densitometer


غلظت سنج اب ، )=densimeter(چگالى سنج ،غلظت سنج ،تکاسف سنج
علوم هوايى : وسيله اى براى اندازه گيرى دانسيته اپتيکى
علوم نظامى : چگالى سنج
علوم دريايى : چگالى سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها