معنی و ترجمه کلمه direct access storage device به فارسی direct access storage device یعنی چه

direct access storage device


کامپيوتر : اسباب حافظه با دستيابى مستقيم دستگاه با ذخيره دستيابى تصادفى دستگاه انباره دستيابى مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها