معنی و ترجمه کلمه directive به فارسی directive یعنی چه

directive


راهنماى انجام کار،حکم امريه ،رهنمود( دستورالعمل)،دستور دهنده ،متضمن دستور،امريه ،رهنمود
بازرگانى : رهنمود
علوم نظامى : بخشنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها