طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discharging from an obligation or a debt به فارسی discharging from an obligation or a debt یعنی چه

discharging from an obligation or a debt


قانون ـ فقه : ابراء ذمه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها