معنی و ترجمه کلمه distinguished service cross به فارسی distinguished service cross یعنی چه

distinguished service cross


نشان خدمت ممتاز
علوم نظامى : نشان صليب خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها