معنی و ترجمه کلمه domain knowledge به فارسی domain knowledge یعنی چه

domain knowledge


کامپيوتر : دانش محيط کاربرد


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها