معنی و ترجمه کلمه domain knowledge به فارسی domain knowledge یعنی چه

domain knowledge


کامپيوتر : دانش محيط کاربرد


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها