معنی و ترجمه کلمه domain knowledge به فارسی domain knowledge یعنی چه

domain knowledge


کامپيوتر : دانش محيط کاربردآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها