معنی و ترجمه کلمه drain embankment of dam به فارسی drain embankment of dam یعنی چه

drain embankment of dam


عمران : خاکريزى زهکش سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها