طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ear-mark به فارسی ear-mark یعنی چه

ear-mark


داغ گوش ،نشان( درگوش گوسفند وجانوران ديگر)،نشان کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها