طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه easy to forgive به فارسی easy to forgive یعنی چه

easy to forgive


زودبخشنده ،باگذشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها