طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه echelon (by) به فارسی echelon (by) یعنی چه

echelon (by)


رده برده ،از طريق سلسله مراتب
علوم نظامى : به ترتيب

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها