طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه emblematize به فارسی emblematize یعنی چه

emblematize


)emblemize(بطور کنايه نشان دادن ،برمز وانمود کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها