معنی و ترجمه کلمه emotional responsiveness به فارسی emotional responsiveness یعنی چه

emotional responsiveness


روانشناسى : پاسخدهى هيجانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها