معنی و ترجمه کلمه enlisted section به فارسی enlisted section یعنی چه

enlisted section


علوم نظامى : قسمت مربوط به افراد يا سربازان قسمت اقدام افرادآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها