معنی و ترجمه کلمه enlisted section به فارسی enlisted section یعنی چه

enlisted section


علوم نظامى : قسمت مربوط به افراد يا سربازان قسمت اقدام افراد


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها