طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه epiphytology به فارسی epiphytology یعنی چه

epiphytology


(گ.ش )علمى که درباره خواص و بوم شناسى وعلل شيوع امراض گياهى بحث ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها