معنی و ترجمه کلمه excited به فارسی excited یعنی چه

excited


تهيج شده ،غضبناک
روانشناسى : برانگيخته
علوم هوايى : برانگيخته


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها