طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه f به فارسی f یعنی چه

f


ششمين حرف الفباى انگليسى
کامپيوتر : رقمى در سيستم عددى مبناى شانزده که متناظر با مقدار دهدهى عدد 15 است
الکترونيک : بسامد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها