معنی و ترجمه کلمه factor به فارسی factor یعنی چه

factor


کارگزار،سازه ،عامل ضرب ،وکيل ،عامل( عوامل)،حق العمل کار،نماينده ،فاعل ،سازنده ،فاکتور،عامل مشترک ،ضريب
علوم مهندسى : فاکتور
الکترونيک : سازه
عمران : ضريب
معمارى : ضريب
قانون ـ فقه : فاکتور،حق العمل کا ر
شيمى : ضريب
روانشناسى : عامل
زيست شناسى : عامل
بازرگانى : نماينده
علوم هوايى : عامل
علوم نظامى : وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها