معنی و ترجمه کلمه factory chimney به فارسی factory chimney یعنی چه

factory chimney


معمارى : دودکش کارخانه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها