طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه facultative به فارسی facultative یعنی چه

facultative


وابسته به( faculty بمعانى گوناگون ان)
زيست شناسى : اختيارى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها