معنی و ترجمه کلمه fait accompli به فارسی fait accompli یعنی چه

fait accompli


)pl.faits accomplis(عمل انجام شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها