معنی و ترجمه کلمه from beginning to end به فارسی from beginning to end یعنی چه

from beginning to end


ازابتداتا انجام ،ازاول تا اخر


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها