معنی و ترجمه کلمه garden sage به فارسی garden sage یعنی چه

garden sage


مريم گلى ، ) salvia (نام جنس اين گياه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها