معنی و ترجمه کلمه garden sage به فارسی garden sage یعنی چه

garden sage


مريم گلى ، ) salvia (نام جنس اين گياهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها