معنی و ترجمه کلمه gated automatic gain control به فارسی gated automatic gain control یعنی چه

gated automatic gain control


الکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکار


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها