معنی و ترجمه کلمه gated automatic gain control به فارسی gated automatic gain control یعنی چه

gated automatic gain control


الکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکارآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها