معنی و ترجمه کلمه guess به فارسی guess یعنی چه

guess


گمان ،ظن ،فرض ،حدس زدن ،تخمين زدن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها