معنی و ترجمه کلمه guinea worm به فارسی guinea worm یعنی چه

guinea worm


(ج.ش ).پيوک ،کرم رشته)dracunculus medinensis(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها