معنی و ترجمه کلمه hate به فارسی hate یعنی چه

hate


نفرت داشتن از،بيزار بودن ،کينه ورزيدن ،دشمنى ،نفرت ،تنفر
روانشناسى : نفرت


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها