معنی و ترجمه کلمه he lost his reason به فارسی he lost his reason یعنی چه

he lost his reason


عقل يا هوش خودرا ازدست داد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها