معنی و ترجمه کلمه he read other than distinctly به فارسی he read other than distinctly یعنی چه

he read other than distinctly


شمرده نخواند،همه جور خوانده جز شمرده


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها