معنی و ترجمه کلمه he read other than distinctly به فارسی he read other than distinctly یعنی چه

he read other than distinctly


شمرده نخواند،همه جور خوانده جز شمرده


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها