طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he was sent to england به فارسی he was sent to england یعنی چه

he was sent to england


اورا فرستادندبانگلستان ،به انگليس اعزام کردند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها