طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he was splashed all over به فارسی he was splashed all over یعنی چه

he was splashed all over


سرتا پا ترشح شد( يا خيس شد)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها