طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he was suffocated by fumes به فارسی he was suffocated by fumes یعنی چه

he was suffocated by fumes


دوداوراخفه کرد،از دود خفه شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها