طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه heterogeneous به فارسی heterogeneous یعنی چه

heterogeneous


غيريکنواخت ،ناجور،ناهمگن ،غير متجانس ،متباين
علوم مهندسى : نامتجانس
شيمى : ناهمگن
روانشناسى : ناهمگن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها