طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه heteroscedasticity به فارسی heteroscedasticity یعنی چه

heteroscedasticity


روانشناسى : ناهمگنى پراکنش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها