طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hydrodynamics به فارسی hydrodynamics یعنی چه

hydrodynamics


علم نيرو وجنبش ابگونه ها
علوم مهندسى : علم هيدروديناميک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها