معنی و ترجمه کلمه hypostatize or -size به فارسی hypostatize or -size یعنی چه

hypostatize or -size


ذات جدا دانستن ،شخصيت دادن به ،مسلم فرض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها